PROGRAM
1. Zastupitelstva města ,
konající se dne 17.10.2022
od 17:00 hodin v na velkém sále domu kultury

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 1. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
17:00
2. Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Česká Kamenice
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:10
3. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města Česká Kamenice
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:15
4. Schválení návrhu programu 1. zasedání ZM
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:25
5.Připomínky k zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
17:30
6. Návrh na složení návrhové komise
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:40
7. Návrh na složení volební komise
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:45
8. Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu (§ 95, odst. 1 zákona o obcích)
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:50
9. Určení počtu místostarostů
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:55
10. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
18:00
11. Volba starostky/starosty
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
18:05
12. Volba místostarostky/místostarosty
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
18:15
13. Stanovení počtu členů rady města
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
18:25
14. Volba člena rady
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
18:30
15. Volba člena rady
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
18:40
16. Volba člena rady
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
18:50
17. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:00
18. Volba předsedkyně/předsedy kontrolního výboru
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:05
19. Volba člena kontrolního výboru
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:10
20. Volba člena kontrolního výboru
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:15
21. Volba předsedkyně/předsedy finančního výboru
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:20
22. Volba člena finančního výboru
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:25
23. Volba člena finančního výboru
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:30
24. Zřízení osadních výborů ...
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:35
25. Volba předsedkyně/předsedy Osadního výboru ...
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:40
26. Určení členů Osadního výboru ...
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:45
27. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:50
28. Jmenování určeného zastupitele pro pořizování změn Územního plánu Česká Kamenice
Předkládá: Mgr. Jan Papajanovský
Přizváni:
19:55
29. Plán zasedání ZM do konce roku 2022
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
20:00
30.Organizační záležitosti a různé
Předkládá: Tajemník
20:05
31.Diskuse
Předkládá: Starosta
20:10
32. Projednání připomínek a námětů vznesených na ustavujícím zasedání
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
20:15
33.Závěr
Předkládá: Starosta
20:20
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Za správnost: Ing. Vítězslav Vlček, MSc., tajemník MěÚ